capital icon
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


HYDRO K PRO 750W BRONZE

FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
FSP HYDRO K PRO 750W BRONZE
產品資料
品牌:FSP
產品名稱:HYDRO K PRO 750W BRONZE
官方網站:按此
保養:三年
電壓:750W
價錢:$ 539