capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD

FSP HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
FSP HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
FSP HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
FSP HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
FSP HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
產品資料
品牌:FSP
產品名稱:HYDRO GD 650W 120MM 80PLUS GOLD
官方網站:按此
保養:五年
電壓:650W
Price: $ 599
*此貨品暫時缺貨,詳情可與我們聯絡