capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


GX GOLD 550W

Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
Cooler Master GX GOLD 550W
產品資料
品牌:Cooler Master
產品名稱:GX GOLD 550W
官方網站:按此
保養:五年
電壓:550W
Cooler Master GX GOLD 550W
550W
Cooler Master GX GOLD 650W
650W
Price: $ 650