capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


NE500G-ZEN-GB PSU

ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
ANTEC NE500G-ZEN-GB PSU
產品資料
品牌:ANTEC
產品名稱:NE500G-ZEN-GB PSU
官方網站:按此
保養:五年
電壓:500W
Price: $ 479
*此貨品暫時缺貨,詳情可與我們聯絡